புறநானூறு – பாடல் 229

இது ஒரு தனித்துவமான பாடல். ஆச்சரியம் அளிக்கும் ஒரு அறிவியல் உண்மையைச் சொல்கிறது. ஒரு அரசனின் மரணத்தை முன் கூட்டியே கோள்களின் நிலை கொண்டு கணித்ததாகவும் கதைக்கிறது.…

பகிர்ந்து கொள்ள

Continue Reading →